Положення про конкурс на кращий дистанційний курс

З метою розвитку контенту системи дистанційного навчання «Доступна освіта» та залучення педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти   до запровадження у систему роботи технологій дистанційного навчання проводиться конкурс на кращий дистанційний курс.  

Н А К А З

27.11.2017                                                                                          № 276

Про проведення конкурсу
на кращий дистанційний курс у 2018 році

На виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки, з метою розвитку контенту системи дистанційного навчання «Доступна освіта» та залучення педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти міста до запровадження у систему роботи технологій дистанційного навчання

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити:

 • Положення про проведення конкурсу на кращий дистанційний курс серед учителів закладів загальної середньої освіти м. Харкова у 2018 році – далі Конкурсу (додаток 1)
 • Склад оргкомітету Конкурсу (додаток 2).

2.Оргкомітету Конкурсу:

Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед методистів лабораторій комп’ютерних технологій в освіті управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради з питань проведення Конкурсу.

До 31.01.2018

 • Провести конкурс на кращий дистанційний курс серед учителів закладів загальної середньої освіти м. Харкова у два етапи:
 • І (районний) етап – з 26 лютого до 27 вересня 2018 року;
 • ІІ (міський) етап – з 28 вересня до 27 листопада 2018 року.

3.Управлінням освіти адміністрацій районів Харківської міської ради, керівникам закладів загальної середньої освіти міського підпорядкування:

3.1. Інформувати педагогічних працівників підпорядкованих закладів загальної середньої освіти про проведення Конкурсу у 2018 році.

До 12.02.2018

3.2. Забезпечити проведення І (районного) етапу Конкурсу згідно із затвердженим цим наказом Положенням про проведення конкурсу                           на кращий дистанційний курс серед учителів закладів загальної середньої освіти м. Харкова у 2018 році.

З 26.02.2018 до 27.09.2018

3.3. Сприяти участі вчителів підпорядкованих закладів освіти у Конкурсі.

З 26.02.2018 по 27.11.2018

4.Надати до Науково-методичного педагогічного центру Департаменту освіти інформацію про проведення І (районного) етапу та заявки на участь  у ІІ (міському) етапі Конкурсу.

До 28.09.2018

5.Методисту Науково-методичного педагогічного центру Войтенку Є.О. розмістити цей наказ на сайті Департаменту освіти.

До 15.12.2017

6.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту освіти Віцько О. В.

Директор Департаменту освіти                                                         О.І. Деменко

         Додаток 1

до наказу Департаменту освіти

Харківської міської ради

від  27.11.2017  № 276

Положення

про конкурс на кращий дистанційний курс

серед учителів закладів загальної середньої освіти м. Харкова

у 2018 році

1.Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на кращий дистанційний курс серед учителів закладів загальної середньої освіти м. Харкова у 2018 році (далі Конкурсу).

1.2. Конкурсний відбір дистанційних курсів проводиться з метою розвитку контенту системи дистанційного навчання «Доступна освіта» та залучення педагогічних працівників закладів освіти міста до запровадження у систему роботи технологій дистанційного навчання та організації навчання з учнями, які мають особливі потреби.

1.3. Конкурс проводиться Департаментом освіти на засадах відкритості, прозорості й гласності.

1.4. Конкурс проводиться за предметними номінаціями: географія, українська мова, фізика.

1.5. Експертною комісією розглядаються роботи, які є авторськими розробками учасників. Роботи, що подаються, можуть бути виконані лише одним автором.

До участі в Конкурсі не допускаються роботи, подані для участі в Конкурсі оформлені без урахування вимог цього Положення.

2. Подання документів на Конкурс

2.1. Для участі в Конкурсі учасники подають до оргкомітету:

 • анотацію дистанційного курсу із зазначенням відповідності державній навчальній програмі та класу навчання;
 • відгук методичної ради методичного центру управління освіти адміністрації району Харківської міської ради про розроблений дистанційний курс;
 • відгук керівника районного методичного об’єднання вчителів-предметників про розроблений дистанційний курс;
 • відгуки науковців про розроблений дистанційний курс                          (за бажанням);
 • анкету, в якій містяться дані про учасника Конкурсу: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, стаж роботи, кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, науковий ступінь (учене звання) за наявності, номери контактних телефонів, е-mail;
 • посилання на розроблений дистанційний курс за окремою темою з предмета або за повний курс, що має бути розміщеним на порталі Системи дистанційного навчання «Доступна освіта».

2.2. Вимоги до дистанційних курсів:

Дистанційний курс має складатися з 8-10 занять (за бажанням може бути збільшено) та бути логічно завершеним, тобто в повній мірі розкривати відповідну тему навчальної програми.

До дистанційного курсу автор розробляє словник термінів (глосарій).

Обов’язковою складовою є рекомендації щодо особливостей організації навчання учнів за розробленим дистанційним курсом. Зміст рекомендацій повинен включати логіко-дидактичний аналіз змісту дистанційного курсу, перелік тем для вивчення, кількість занять, які необхідно пройти учню, кількість тестів для самоконтролю, кількість контрольних тестів тощо.

Структура одного заняття дистанційного курсу включає обов’язкові складові:

 • рекомендації (коротка інструкція або алгоритм роботи з матеріалами заняття) щодо опрацювання заняття;
 • тема заняття;
 • цілі заняття;
 • теоретичний матеріал заняття з теми;
 • відомості про практичне застосування теоретичного матеріалу;
 • практичні завдання щодо реалізації набутих теоретичних знань на практиці;
 • графічні матеріали;
 • комп’ютерні презентації;
 • інтерактивні тести (не менше 12 тестових завдань різного формату: з вибором однієї правильної відповіді, з вибором кількох правильних відповідей, на встановлення відповідності, з короткою відповіддю тощо).

Тести за змістом дистанційного курсу повинні бути двох типів: для здійснення самоконтролю за якістю отриманих знань та контрольні тести, що визначатимуть рівень навчальних досягнень учня з дистанційного курсу, який вивчався.

Мінімальна кількість тестів до дистанційного курсу розраховується  за формулою: Nmin = Kz/3, Nmin – мінімальна кількість тестів, Kz – кількість розроблених занять дистанційного курсу. Мінімальна кількість тестів визначається цілим числом, при розрахунку застосовується правило округлення чисел. Кожен тест повинен складатися з не менш шести питань.

Обов’язковою умовою при розробці тестів є наявність шкали оцінювання навчальних досягнень учня з теми дистанційного курсу за результатами тестування.

2.3. Комплект конкурсних матеріалів, зазначений у пункті 2.1, надається до Науково-методичного педагогічного центру Департаменту освіти.

На титульній сторінці роботи, що подається на Конкурс, зазначається назва управління освіти адміністрації району Харківської міської ради, назва закладу загальної середньої освіти, де працює автор, назва курсу, навчальний предмет, клас навчання, кількість годин, на яку розрахований курс, кількість тестів для самоконтролю та кількість контрольних тестів, відомості про автора.

Зазначені написи мають бути виконані комп’ютерним набором на одному боці аркуша формату А4, кегль 16 пунктів – назва управління освіти адміністрації району Харківської міської ради, назва закладу освіти, 18 пунктів – назва курсу, навчальний предмет, клас навчання, кількість годин, на яку розрахований курс, 14 пунктів – відомості про автора або склад авторського колективу, через 1,5 інтервали.

2.4. Матеріали дистанційного курсу, подані на Конкурс, мають бути виконані державною мовою (за винятком курси з іноземних мов, для закладів освіти з навчанням російською мовою – російською мовою за бажанням).

2.5. Усі спірні питання стосовно процедури проведення Конкурсу розглядає оргкомітет.

3. Технологія реєстрації учасників Конкурсу на порталі Системи дистанційного навчання «Доступна освіта»

3.1. Кожен учасник Конкурсу повинен бути зареєстрованим користувачем Системи дистанційного навчання «Доступна освіта» та її складової частини – системи тестування.

3.2. Для цього учасник Конкурсу повинен пройти реєстрацію на порталі  Системи дистанційного навчання «Доступна освіта» (http://www.kharkivosvita.net.ua/cdo/index.php?lang=uk_utf8).

3.3. Після подання заявки адміністратор Системи дистанційного навчання «Доступна освіта» активує обліковий запис користувача, яким  є автор дистанційного курсу.

4. Здійснення експертизи

4.1. Склад експертної комісії формується зі спеціалістів відповідного фаху та науковців закладів вищої освіти згідно з номінаціями Конкурсу.

4.2. Оцінювання дистанційних курсів проводиться предметними комісіями, що створюються зі складу членів експертної комісії          за номінаціями Конкурсу.

4.3. Кожен член експертної комісії входить до складу однієї предметної комісій.

4.4. До складу предметної комісії входять не менше 3-х незалежних експертів.

4.5. Кожен експерт проводить експертизу змісту розробленого дистанційного курсу та онлайн-тестів, поданих на Конкурс, за критеріями, зазначеними у розділі VІІ даного Положення.

4.6. Експерт оформлює результати проведеної ним експертизи у вигляді заповненого протоколу (додаток  до Положення), який засвідчує підписом із зазначенням дати.

5.Терміни та порядок проведення Конкурсу

5.1. Конкурс проводиться у два етапи: районний та міський.

5.2. До участі у районному етапі допускається необмежена кількість робіт.

5.3. До участі у міському етапі Конкурсу допускаються роботи, що відповідають вимогам цього Положення, визнані кращими за підсумками районного етапу й посіли І місця (не більш ніж два І місця ), розміщені авторами на порталі Системи дистанційного навчання «Доступна освіта». Роботи від закладів освіти міської мережі подаються одразу до розгляду експертною комісією міського етапу.

5.4. Районний етап Конкурсу проходить з 26.02.2018 по 27.09.2018.

5.5. Міський етап Конкурсу проходить з 28.09.2018 по 27.11.2018.

5.6. Роботи, що рекомендовані до розгляду експертною комісією на міському етапі, подаються 28.09.2018 до Науково-методичного педагогічного центру за окремим графіком.

VІ. Підбиття підсумків Конкурсу та визначення переможців

6.1. Організаційним комітетом під час прийняття робіт перевіряються усі конкурсні матеріали на відповідність вимогам цього Положення. У разі порушення вимог цього Положення роботи не приймаються до розгляду.

6.2. Переможець з кожної номінації Конкурсу визначається за найбільшою кількістю балів на підставі висновків, зроблених предметними комісіями, що оформлюються відповідними протоколами, підписаними особисто членами предметної комісії.

6.3. На підставі рішення експертної комісії видається відповідний наказ Департаменту освіти.

6.4. Процедура оголошення рішення предметних комісій проводиться відкрито із запрошенням учасників Конкурсу, експертів, представників громадськості, видавництв, засобів масової інформації.

VІI. Критерії оцінювання робіт, що подаються на Конкурс

Протокол оцінки робіт, поданих на конкурс, включає такі критерії оцінки:

 1. Відповідність вимогам Положення за обсягом.
 2. Відповідність вимогам Положення за структурою.
 3. Відповідність запропонованого матеріалу державній навчальній програмі з предмета (або її розділу).
 4. Змістовність курсу.
 5. Логічність викладення матеріалу.
 6. Якість підібраних матеріалів до занять.
 7. Автентичність авторської розробки, представленої на Конкурс.

Оцінювання здійснюється за наступною дискретною шкалою:

1 – критерій проявляється на високому рівні без зауважень та недоліків;

0,75 – критерій проявляється на достатньому рівні з незначними зауваженнями та недоліками;

0,5 – критерій проявляється на середньому рівні зі значними зауваженнями та недоліками;

0,25 – критерій проявляється на початковому рівні;

0 – критерій не проявляється або не виражений.

Додаток

до Положення про конкурс

на кращий дистанційний курс

у 2018 році

Протокол оцінювання робіт учасників конкурсу

на кращий дистанційний курс у 2018 році

Номінація_____________________________

ПІБ автора____________________________

Район_________________________________

ЗНЗ___________________________________

 

Критерії оцінювання Оцінка
1 Змістовна  складова 1 Відповідність вимогам Положення за обсягом.
2 Відповідність вимогам Положення за структурою.
3 Відповідність запропонованого матеріалу державній  навчальній програмі з предмета (або її розділу).
4 Змістовність курсу.
5 Логічність викладення матеріалу.
6 Якість підібраних матеріалів до занять.
7 Автентичність авторської розробки, представленої на Конкурс.
8 Культура оформлення поданих матеріалів.
СУМА
2 Вимоги до оформлення тестів 1 Дотримання мінімальної кількості розроблених тестів.
2 Різноманітність форматів тестових завдань.
3 Якість тестових завдань.
4 Охоплення усіх складових змісту дистанційного курсу.
СУМА
ЗАГАЛЬНА СУМА

 

Позитивні риси

дистанційного курсу

Зауваження та недоліки

 

Директор Департаменту освіти                                               О.І. Деменко

Додаток 2

до наказу Департаменту освіти Харківської міської ради

від  27.11.2017  № 276

Склад оргкомітету конкурсу

на кращий дистанційний курс

серед учителів закладів загальної середньої освіти м. Харкова

 

Голова оргкомітету:

Дулова А.С. – директор Науково-методичного педагогічного центру Департаменту освіти Харківської міської ради.

Члени оргкомітету:

Рубаненко-Крюкова М.Ю.головний спеціаліст загального відділу Департаменту освіти Харківської міської ради;

Войтенко Є.О. – методист Науково-методичного педагогічного центру;

Іванова С.Є. – методист лабораторії комп’ютерних технологій  Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (за згодою);

Короп Ю.В. – завідувач лабораторії комп’ютерних технологій Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради (за згодою);

Михайленко О.С. – завідувач лабораторії комп’ютерних технологій Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (за згодою);

Ковецький Д.І. – завідувач лабораторії комп’ютерних технологій Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (за згодою);

Токар А.О. – завідувач лабораторії комп’ютерних технологій Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (за згодою);

Остапчук С.П. – завідувач лабораторії комп’ютерних технологій Управління освіти адміністрації Основ’янського району Харківської міської ради (за згодою);

Колесніков В.Ю. – завідувач лабораторії комп’ютерних технологій Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (за згодою);

Зубахін І. М. – завідувач лабораторії комп’ютерних технологій Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (за згодою);

Городецька К.С. – завідувач лабораторії комп’ютерних технологій Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (за згодою).

Директор Департаменту освіти                                               О.І. Деменко

 

Adblock
detector