Використання електронного тестування як засобу підвищення ефективності закріплення нових знань

 Матеріали виступу на методичному обє’днанні вчителів природничо-математичного циклу.

В даний час постала проблема – підготувати учнів до життя в сучасному суспільстві та професійній підготовці в високорозвиненому інформаційному середовищі, до можливості отримання освіти з використанням сучасних інформаційних технологій. Отже, учням, щоб жити і працювати в новому тисячолітті, необхідно володіти наступними якостями: гнучко адаптуватися до мінливих життєвих ситуацій здобуваючи необхідні знання, вміло застосовуючи їх у практичній діяльності; критично і творчо мислити, чітко усвідомлювати де і яким чином придбані знання можуть бути застосовані до навколишнього середовища; самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, моральності, фізичного стану, культурним рівнем; грамотно працювати з інформацією: вміти збирати, аналізувати, зіставляти, узагальнювати, встановлювати закономірності, формулювати висновки, бути комунікабельним, вміти працювати в різних групах.

Оцінити діяльність учня, використовуючи класичну систему оцінки знань, умінь і навичок стає все важче і важче.

У подібних випадках  виникає необхідність застосувати більш гнучку систему оцінювання, використовуючи різні способи оцінки навчальних показників учнів. Це може бути програмований контроль, фронтальне опитування, колективне рішення якісних завдань, самостійна робота, диктант, написання конспекту, виконання домашнього завдання, взаємоконтроль, самоконтроль, контрольна робота, залік по темі тощо.

Однією з сучасних технологій оцінки навчальних досягнень учнів є форма контролю у вигляді електронних тестових завдань – тестові технології.

Тестовий контроль або електронне тестування як термін означає у вузькому значенні – використання і проведення тесту, і в широкому – як сукупність етапів планування, складання і випробовування тестів, обробки та інтерпретації результатів проведення тесту.

Слово “Тест” походить від англійського слова “test” – проба, випробування, досвід.

Електронні тести – стандартизовані завдання, за результатами виконання яких судять про знання, уміння і навички випробуваного.

За допомогою електронного тестування визначають рівень розумового розвитку (інтелектуальний коефіцієнт) і ступінь обдарованості в найрізноманітніших областях діяльності, а також слугує для підвищення ефективності набутих знань.

У поєднанні з іншими видами перевірки, використовуються електронні тестові завдання, які є досить ефективним інструментом. На уроках виробничого навчання я використовую електронне тестування OnLine Test Pad, яке стимулює підготовку учнів до кожного уроку і підвищує мотивацію до досліджуваного предмета.

Основними показниками якості електронного тестування OnLine Test Pad є валідність, надійність, диференційна здатність, практичність та економічність.

Валідність – характеристика тесту, яка показує, що саме вимірює тест і наскільки ефективно він це вимірює.

Валідність тесту означає його придатність для визначення рівня володіння певними навичками і вміннями. Надійність – це необхідна умова валідності тесту. Надійність тесту визначається стабільністю його функції як інструмента вимірювання. Надійний тест дає приблизно однакові результати при повторному застосуванні.

Диференційна здатність – характеристика тесту, яка вказує на здатність даного тесту виявляти встигаючих і невстигаючих тестованих, тобто з достатнім і недостатнім рівнем володіння навичками і вміннями.

Практичність – характеристика тесту, яка визначає:

 • доступність та посильність інструкцій тесту і змісту тестових завдань для розуміння тих, хто виконує тест;
 • простота організації проведення тестування в різних умовах;
 • простота перевірки відповідей і визначення результатів та оцінки.

Економічність – характеристика тесту, яка передбачає мінімальні витрати часу і зусиль на підготовку тесту від планування до створення.

Ефективним засобом організації контролю у навчанні є електронне тестування. Тестовий контроль може забезпечити успішну реалізацію мети і всіх функцій контролю, а також задовольнити вимоги, що висуваються до якості контролю.

Якщо в процесі викладання систематично застосовувати електронні тестування як кількісний метод виміру обов’язкових результатів навчання, то можна:

 • оперативно отримати об’єктивну інформацію про хід навчального процесу;
 • підвищити мотивацію та ефективність навчання;
 • здійснити індивідуально-орієнтований підхід до навчання учнів і, отже, ефективно керувати навчально-виховним процесом.

Досвід використання електронного тестування OnLine Test Pad на уроках біології як контролю знань учнів дозволив мені виділити наступні позитивні моменти:

 • по-перше, забезпечує об’єктивність контролю, виключає суб’єктивний фактор (за одну і ту ж роботу учні отримують різні оцінки);
 • по-друге – легко обробляються результати, інструменти статистики забезпечують доступ до результату кожного учня, дають можливість аналізувати дані по кожному з тестових завдань та використовувати кількісні показники для визначення загального рівня засвоєння матеріалу учнями з теми, відбувається економія часу вчителя;
 • по-третє – розвивається логічне мислення учнів, уважність. Об’єктивна оцінка навчальних досягнень здійснюється, як правило, стандартизованими процедурами, при проведенні яких учні знаходяться в однакових (стандартних умовах) і використовують приблизно однакові по властивостях вимірювальні матеріали – тести. Найкращий ефект дає поєднання тестів з традиційними формами контролю.

Усувається можливість підказок і списування та підвищується об’єктивність оцінки знання.

Учитель повністю звільняється від перевірки контрольних робіт і може, використовуючи статистичні дані, оперативно отримати об’єктивну картину успішності, визначити, які області курсу учні засвоїли найгірше і своєчасно скоригувати навчальний процес.

Але є й негативні сторони у тестування:

 • ускладнена перевірка глибинного розуміння матеріалу, хоча і можлива;
 • неможливо проконтролювати випадкові помилки: неуважність учня, нерозуміння завдання.

Тестові технології можуть з успіхом застосовуватися для поточної перевірки знань. Тоді, оперативно перевіривши роботи, вчитель може своєчасно відкоригувати виклад матеріалу наступного уроку, приділивши більше уваги слабо засвоєним розділам. Відсутність трудомісткої перевірки письмових робіт дозволяє досить часто проводити контрольні заходи, створюючи в учнів відчуття тотального контролю знань.

Успішне і ефективне застосування методів електронного тестування OnLine Test Pad цілком залежить від двох основних чинників. По-перше – це відсутність доступу сторонніх до даних, що містить інформацію про правильні відповіді. По-друге використовувати тестові програми в яких є можливість перемішувати відповіді довільним чином.

Оптимальним можна вважати тільки таке навчання, що сприяє оволодінню прийомами самостійного придбання знань і їх застосування.

Об’єктивність перевірки знань припускає коректну постановку контрольних питань, внаслідок чого з’являється унікальна можливість відрізнити правильну відповідь від неправильного. Саме електронне тестування забезпечує рівні для всіх учнів об’єктивні умови перевірки.

Систематична перевірка знань не тільки сприяє ефективності засвоєння нових знань, а й виховує свідоме ставлення до навчання, формує акуратність, працьовитість, цілеспрямованість, активізує увагу, розвиває здатність до аналізу. При використанні тестового контролю забезпечуються рівні для всіх учнів умови перевірки, тобто підвищується об’єктивність перевірки знань. Нарешті, метод електронного тестування вносить розмаїтість у навчальну роботу, підвищує інтерес до предмету. Варіанти завдань індивідуальні для кожного, що дуже важливо для психологічно нестійких учнів.

Комплекс тестування складається з трьох умовно незалежних частин: програми тестування знань, програми створення тестів і адміністрування. Програма тестування дозволяє визначити рівень знань учня в тій чи іншій області. Після проходження тесту учневі виставляється оцінка. Адміністрування дозволяє вчителеві створювати, змінювати або видаляти групи користувачів, редагувати картки користувачів, переглядати результати тестування і проводити аналіз відповідей учнів.

Програма створення тестів служить для підготовки нових тестів. З її допомогою можна створити тест, включити в нього критерії оцінки, встановити тимчасові рамки, – встановити всі параметри тестування. У програмі адміністрування можна виділити дві частини: частина управління користувачами і частина перегляду результатів тестування.

Створення мною тесту зводиться до послідовного додаванню нових запитань. В формулювання питання можна включати форматований текст, графіку, таблиці. Можна переносити дані з текстових редакторів (наприклад з Microsoft Word). У варіанти відповідей можна включати тільки текст. Питання можуть бути декількох типів: одиничний вибір, множинний вибір, зіставлення, самостійна відповідь.

Одиничний вибір передбачає один вірний відповідь із запропонованого списку. Множинний вибір передбачає кілька вірних відповідей, причому бали учневі зачитаються лише в тому випадку, якщо він відзначить всі вірні варіанти. Питання на зіставлення включає дві половини, елементи в першій половині повинні відповідати елементів у другій половині. Питання з самостійним відповіддю припускає, що учень сам повинен ввести відповідь з клавіатури. У список відповідей укладач повинен включити всі можливі вірні варіанти.

Для кожного питання можна встановити свої параметри:

 • коментар – будь-яка текстова інформація. Вона ніяк не враховується в процесі тестування і служить місцем для створення різних позначок для самого укладача тестів;
 • підказка – виводиться тестованому в режимі навчання у випадку невірного відповіді на питання;
 • вага питання – вказує скільки балів потрібно нарахувати користувачеві за вірну відповідь. Більш вагомими можна відзначити питання підвищеної складності.

Після формування бази питань слід вказати параметри оцінки знань. Шкала оцінки може містити від 2 до 100 пунктів. Кожен пункт характеризується оцінкою, верхній і нижній кордон правильності всього тесту (у відсотках). Наприклад: 100% — 12 балів, від 90% до 99% — 11 балів, від 85% до 89% — 10 балів, від 75% до 84% — 9 балів, від 65% до 74% — 8 балів, від 55% до 64% — 7 балів, від 45% до 54% — 6 балів, від 35% до 44% — 5 балів, від 25% до 34% — 4 бали, від 15% до 24% — 3 бали, від 5% до 14% — 2 бали, від 0 % до 4% — 1 бал.

Оцінка виводиться користувачеві після закінчення тестування і зберігається в якості результату тестування в базі даних.

Готуючись до уроків я не залишаюся байдужою до своєї методичної проблеми і намагаюся підвищувати ефективність закріплення нових знань за допомогою електронного тестування. Рекомендую своїм колегам проводити уроки з використанням тестових технологій.

Adblock
detector