Фестиваль “добрих практик” освітян Харківщини “Майстри педагогічної справи презентують”

Тема досвіду  «Формування навчально – пізнавальної активності учнів на уроках біології шляхом використання інформаційно-комунікативних технологій».

Голуб Галина Михайлівна, вчитель біології Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області.

«Людина освічена та, яка знає,   

де знайти те, чого вона не знає»

                                                 Георг Зіммель

Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується зміною традиційних поглядів на освіту, підвищенням вимог до проведення сучасного уроку з використанням інноваційних методик, заснованих на інформаційно-комунікаційних технологіях. Навчання сьогодні це не тільки передача «готової» інформації, а й самостійне «формування» знань, оволодіння різними вміннями, навичками, розвиток здібностей і талантів, формування власної позиції та в цілому особистості учня. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності (додаток 1). Це сприяє створенню навчально-предметного середовища, що забезпечує психологічний комфорт; вияву творчості дітей; розвитку вміння вчитися з різних джерел, критично оцінювати інформацію, ставити цілі та досягати їх; забезпеченню рівного доступу до здобуття якісної освіти, в тому числі і природничо-математичної; орієнтує зміст освіти на компетентності, та зміни структури школи; зменшує цифровий розрив між учителем і учнем; підвищує мотивацію на успішне навчання.

Досвід роботи «Формування навчально – пізнавальної активності учнів на уроках біології шляхом використання інформаційно-комунікативних технологій» є актуальним, оскільки на сучасному етапі розвитку суспільства визначено необхідність «досягнення якісно нового рівня вивчення природничих дисциплін». Метою досвіду є формування інформаційної компетентності учнів, розвиток критичного і логічного мислення, пізнавальної активності, творчих здібностей учнів, які вміють приймати рішення, співпрацювати в команді, є конкурентоздатними та впевненими особистостями.

В процесі реалізації поставлених завдань створена модель уроків біології на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних методик педагогічних і інформаційно-комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу (додаток 2); розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитоку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи. Дослідженно шляхи вдосконалення формування навчально-пізнавальної активності учнів на уроках біології засобом емпіричних, діагностичних, обсерваційних, статистичних методів дослідження. Експериментальним шляхом доведено, що розроблена модель уроків з біології з використанням інформаційно-комунікативних технологій суттєво впливає на формування навчально-пізнавальної активності учнів на уроках, якість навчальних досягень учнів (додаток 3).

Використання цифрових технологій на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, чітко диференційованим та індивідуальним, сприяє вирішенню проблеми змісту навчання біології, її нових форм і методів, значно підвищує рівень мотивації навчання, розширює можливості самостійної навчальної діяльності учнів у процесі вивчення курсу біології.

Найоптимальнішим засобом є мультимедійні презентації. Програмний засіб Microsoft Power Point був і залишається найбільш зручним засобом в моїй практичній діяльності. Презентації, які використовую на уроках біології, дають можливість скомпонувати навчальний матеріал виходячи з особливостей конкретного уроку, класу, предмету; отримати максимальний навчальний ефект; реалізувати знаннєвий, діяльнисний та ціннісний компоненти навчально-пізнавальної діяльності учнів.

До створення презентацій залучаю учнів. Використання учнівських презентацій на уроці сприяє підвищенню мотивації. Досвід у створенні мультимедійних презентацій учні успішно використовують для участі у турнірах, екологічних проектах, науково-дослідницьких роботах та ін. Учнівські роботи розміщую на персональному тематичному сайті golubteacher.pp.ua (додаток 4). Публічний доступ до інформації мотивує учнів до відповідального ставлення, творчого підходу, креативності при виконанні завданя для позитивної оцінки його діяльності однолітками, друзями, батьками.

Використання новітніх технологій відкриває безмежні простори педагогічної творчості, дозволяє використовувати найефективніші прийоми навчання в тому числі і візуалізацію навчального матеріалу, що допомагає набагато простіше і глибше розібратися в сутності різних біологічних явищ. Особливо корисні візуалізація та моделювання при вивченні динамічних структур, що змінюються в часі; об’єктів і явищ, які складно зрозуміти, дивлячись на просту статичну картинку в підручнику.

Лабораторні роботи та навчальні експерименти, як методи наукового пізнання навколишнього світу, корисні й цікаві при відповідній організації. Сьогодні в школі практично відсутнє лабораторне обладнання, демонстраційні моделі, вирішити цю проблему частково дозволяє проведення віртуальних лабораторних та практичних робіт за допомогою існуючих ППЗ. У вирішенні питання візуалізації різних біологічних процесів під час проведення таких видів робіт, фрагментарно, використовую різні програмові навчальні засоби: Віртуальна біологічна лабораторія для виконання лабораторних і практичних робіт із загальної біології; віртуальна лабораторія «Біологія людини», яка містить інтерактивні ресурси, 3D атлас тіла людини, лабораторні та практичні роботи; сервіс Virtulab – найбільший в сучасному Інтернеті збірник віртуальних дослідів з біології та екології; сервіс Learningapps.org використовую для закріплення вивченого матеріалу на уроці, виконання домашніх завдань.

Контроль знань з біології – органічна частина всього навчального процесу. Портал OnLine Test Pad використовую для створення онлайн-тестів(додаток 5). Завдання розміщую на сайті в рубриці «Учням» по класам, тестування проводжу, використовуючи технологію BOYD. Онлайн-тести забезпечують об’єктивність, швидку обробку результатів, дають можливість аналізувати дані та використовувати кількісні показники для визначення загального рівня засвоєння матеріалу учнями з теми(додаток 6).

Програми з предмету передбачають передачу дітям великого об’єму матеріалу, перенасиченого науковою термінологією. Тому метод використання інтелектуальних карт є актуальним(додаток 7). Він дозволяє фіксувати думки та ідеї, компонувати отриману інформацію у форму, яка легко сприймається, бо карти знань відображають природний спосіб мислення.

Карти учні виготовляють у вигляді малюнків, створюють в програмі XMind, Mindmeister та Microsoft Power Point. Вибір способу залежить від ІК-компетентності учнів. Це дієвий інструмент для: проведення презентацій; запам’ятовування інформації; мозкового штурму; самоаналізу; розробки  проектів; власного вчення, розвитку. Їх використовую і як домашнє завдання, при вивченні матеріалу де розглядається наукова класифікація живих організмів, органічних сполук клітини, бідова клітини та інше.

Для успішної роботи вчителю треба не тільки самому активно використовувати інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечити їх активне використання учнями. Тому створення та використання персонального предметного сайту є однією з важливих форм роботи сучасного вчителя і є поштовхом для подальшого освоєння нових сучасних веб-ресурсів відповідно до вимог ІК компетентності, що важливо у процесі модернізації навчання в сучасній школі.

Цільовою аудиторією мого сайту є учні. Основна мета цього ресурсу – допомогти учням успішно підготуватися до уроків, контрольних робіт, конкурсів, олімпіад та зовнішнього незалежного оцінювання. Сайт «Biodaydzhest» має оригінальний навчальний контент, який представлено наступними формами: навчальні відео, інтерактивні презентації до уроків та презентації учнів, віртуальні лабораторні та практичні роботи, інтерактивні завдання, онлайн тести, електронна бібліотека з навчальною та навчально-пізнавальною літературою, матеріали для підготовки до ЗНО з біології, рекомендації до оформлення різних видів учнівських робіт, та інше.

Інформаційні технології дозволяють провести урок на якісно новому рівні, враховуючи психологічні та вікові особливості учнів, значно посилити їх інтерес до вивчення біології, розвивати логічне мислення, навички пошуку інформації, групової роботи, формувати ключові компетентності учнів, тим самим підвищити якість знань учнів з предмету(додаток 8). При вмілому використанні  дають низку переваг: дітьми краще сприймається матеріал, зростає зацікавленість, забезпечується індивідуалізація навчання, розвиваються творчі здібності.

Переваги мультимедійних технологій в порівнянні з традиційними, різноманітні: наочне подання матеріалу, можливість ефективної перевірки знань, розмаїття організаційних форм у роботі учнів і методичних прийомів у роботі вчителя. Все це дозволяє вивести сучасний урок біології на якісно новий рівень; підвищувати статус вчителя.

Adblock
detector