Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт для участі у конкурсі Малої Академії наук 

 Наукова робота – це самостійно виконане наукове дослідження тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результати власного пошуку, власні висновки. Вибір теми  важливий етап в організації діяльності по підготовці до участі в конкурсі МАН.

При виборі теми небхідно враховувати зацікавлень  і здібностей учня, актуальність теми, її новизну, наявність фактичного матеріалу (особливо для краєзнавчих тем). Назва теми повинна бути простою, короткою й оригінальною, сформульована одним реченням, хоча може бути й підзаголовок.

 Хіміко-біологічне відділення

Секція екології.

 1. Вивчення рівня забруднення довкілля з використанням біоіндикаторів.
 2. Розробка методів оцінювання стану рослин за зовнішніми ознаками.
 3. Складення прогнозів про зміну біогеоценозів під впливом діяльності людини.
 4. Дослідження вмісту нітратів у фруктах та овочах.
 5. Спостереження і дослідження конкретних змін у навколишньому середовищі, спричинених техногенною діяльністю людини.
 6. Математичне моделювання екосистем – перспективи й обмеження.
 7. Технічний дизайн та екологія.
 8. Антропогенне забруднення водойм вашого району та шляхи поліпшення їх екологічного стану.
 9. Сучасний екологічний стан лісових ресурсів Вашого району та заходи щодо його поліпшення.
 10. Екологічні проблеми харчування людини в умовах забруднення навколишнього середовища.
 11. 11. Рідкісні та зникаючі рослини. Проблеми їх охорони.
 12. Природно-заповідна мережа Вашого району (історія створення, сучасний стан та перспективи розвитку).
 13. Результати модельних досліджень характеристик переходу важких металів у тест-культуру на прикладі.
 14. Вивчення лікарської флори рідного краю.
 15. Очищення стічних вод промислових підприємств.
 16. Вплив різних екологічних умов на фізичний розвиток дітей дошкільного і шкільного віку.
 17. Шляхи вторинної переробки твердих хімічних відходів на прикладі..
 18. Моніторинг деяких видів лікарських рослин Харківщини.
 19. Методи контролю якості води в процесі оптимізації її очистки.

Секція біології

 1. Флора й рослинність водних і лучних фітоценозів.
 2. Флора й рослинність степових фітоценозів.
 3. Лікарські рослини Вашого району. Біологічна характеристика. Проблеми охорони.
 4. Акваріумні риби. Особливості утримання. Біологія розмноження окремих видів.
 5. Фенологія весняних та осінні міграцій птахів різних таксономічних груп.
 6. Ботанічна характеристика деяких природничо-заповідних територій вашого району.
 7. Зоологічна характеристик деяких природничо-заповідних територій вашого району.
 8. Видовий склад та територіальне розміщення зимуючих птахів вашого міста, селища.
 9. Вплив фізіологічно-активних речовин на укорінення деяких видівкімнатних рослин.
 10. Морфо-анатомічні та екологічні особливості рослин (будь-якої групи) вашого району.
 11. Еколого-біологічна характеристика ботанічних чи зоологічних об’єктів вашого району (класів, рядів, родин, родів).
 12. Вивчення пухлин та наростів у покритонасінних рослин.

Секція медицини

 1. Вивчення стану серцево-судинної системи у школярів та вплив різних факторів (навантаження, гіподинамія, інфекційні захворювання, грип і т.д.);
 2. Вивчення стану захворюваності органів серцево-судинної системи серед школярів чи якихось груп населення;
 3. Вивчення факторів ризику серцево-судинних захворювань у школярів чи населення;
 4. Хвороби органів дихання серед підлітків та їх зв’язок з палінням;
 5. Вивчення стану функції зовнішнього дихання у школярів і залежність його від різних факторів зовнішнього середовища (природні фактори, паління, простудні захворювання);
 6. Вивчення впливу запиленості та загазованості повітря на функцію органів дихання людини;
 7. Вплив шуму на нервову систему та працездатність старшокласників;
 8. Вплив екологічних факторів на стан імунної системи;
 9. Імунний дефіцит та його прояви у школярів;
 10. Стан імунітету в нормі та при патології і вивчення його у школярів;
 11. Вплив якості навчальних посібників (підручники, комп’ютери) на зір школярів;
 12. Частота патології зору у школярів та вплив на неї факторів зовнішнього середовища;
 13. Сучасні методи вивчення стану крові;
 14. Хвороби крові та органів кровотворення у школярів;
 15. Проблеми дитячого травматизму в сучасних умовах; Вивчення стану опорно-рухового апарату у школярів.

 

Відділення хімії  та біологіїї; екології та аграрних наук

Секція лісового господарства

1.               Впровадження методики штучного розведення мурашок шляхом поділу мурашиної сім`ї.
2.               Вивчення та методика збереження рідкісних рослин лісів свого регіону
3.               Водоочисні споруди та дослідження очистки питної води
4.               Природоохоронні заходи щодо збереження та поліпшення чисельності зникаючих тварин.
5.               Відновлення флори і фауни Чорнобильських лісів
6.               Вплив гідробіонтів на очищення річок від забруднень
7.               Проект відновлення флори і фауни місцевих водойм
8.               Проект безпечного зеленого туризму
9.               Екологічна ніша тварин у мегаполісі
10.            Дослідження штучних екосистем (акваріум, тераріум,  флораріум)
11.            Дослідження структури лісу свого регіону.
12.            Раціональне використання лісу та методика відновлення
13.            Моніторинг шкідників молодих лісових насаджень
14.            Вивітрювання ґрунтів на лісових вирубках
15.            Дослідження шкідників хвойних лісів
16.            Вивчення та збереження видового складу пушних звірів
17.            Вплив весняного сокоруху на розвиток дерев
18.            Особливості штучного лісовідновлення
19.            Екосистема одного дерева.
20.            Заводнення лісів. Причини та наслідки
21.            Дослідження структури лісу свого регіону
22.            Вплив біотичних чинників на життєздатність жолудів і проростків дуба звичайного (Quercus robur L.).
23.            Нова агротехніка вирощування сосни звичайної на При донецьких пісках
24.            Сучасний стан насаджень сосни.
25.            Раритетні види флори.
26.            Рідкісні види флори лісу.
27.            Вивчення популяції сланких видів роду Juniperus
28.            Методи зниження концентрації дозоутворюючих радіонуклідів у лісових екосистемах.
29.            Проблеми раціонального використання лісових ресурсів України.
30.            Особливості міграції цезію-137 в лісових біоценозах.
31.            Особливості розвитку деревних культур на ділянках рекультивації шахтних відвалів Донбасу
32.            Біологічне різноманіття урочища «Бахча»
33.            Репатріація лілії лісової
34.            Дослідження стану лісових насаджень: проблеми та перспективи
35.            Особливості отримання і зберігання чистих культур Pleurotus Ostreatus (Jacg:Fr) Kumm для промислового виробництва посівного міцелію
36.            Розподіл і динаміка численності рослин
37.            Лісовідновлення для створення рекреаційних ділянок
38.            Еколого-біологічна характеристика та господарське значення лісосмуг
39.            Гіркокаштан звичайний як біоіндикатор стану забруднення навколишнього середовища
40.            Хвойні – інтродуковані деревно-чагарникові породи їх охорона, відтворення та використання в озелененні

Секція ботаніки та зоології

1.              Особливості вирощування догляду та розмноження кактусів.
2.              Оцінка стабільності розвитку в популяціях прудкої ящірки Lacerta agilis exigua в урбанізованих та природних екосистемах.
3.              Вивчення видового складу та поширення ряду Лускокрилих або метеликів Lepidoptera серії Булавовусі або денні Rhophalocera
4.              Вивчення популяцій
5.              Дослідження цитотоксичної активності окремих лікарських рослин Allsum сера-тестом
6.              Дослідження вікової структури цінопопуляції проліска білосніжного
7.              Успадкування деяких господарсько-цінних ознак у сої (glycne max)
8.              Дослідження особливостей та характеру видимих весняних міграцій птахів в околицях
9.              Фізіолого-біологічні особливості деяких реліктових рослин, як показники адаптації
10.          Локальний екомоніторинг та вивчення впливу абіотичного фактору у рамках роду Trichogramma
11.          Біологія та екологія оси  Polistes dominulus Christ
12.          Генетичні та фенотипові переваги районованих порід бджіл
13.          Біологічні особливості гніздування деяких видів птахів-дуплогніздовиків на території
14.          Гіногенез сріблястого карася
15.          Порівняльне морфо-екологічне дослідження кори мозочка жаби ставкової, квакші звичайної та ящірки прудкої
16.          Вивчення впливу  біогумусу сорту «Старатель» і рідкої суміші «Айдар» на культуру томатів
17.          Рід осока Carex L у флорі
18.          Попелиці садово-паркових насаджень

Секція сільського господарства

1.              Перспективні сорти картоплі для грунтово-кліматичної зони
2.              Вивчення біоіндикатора (серед культурних рослин) на вміст свинцю в ґрунті
3.              Вплив агростимуліну на ростові параметри перцю сорту «Дарунок Молдови»
4.              Ефективність використання імуномоделюючого препарату «Гомотин» для підвищення природної резистентності організму сільськогосподарських тварин в умовах дії паратипових факторів
5.              Вплив підкорму «Айдар» на ріст та розвиток кімнатно-оранжерейних рослин
6.              Вивчення впливу різних технологій вирощування насіння на продуктивність сільськогосподарської культури – картоплі
7.              Регенераційна здатність живців ліщини деревоподібної
8.              Вивчення змін кількості та якості клейковини м’якої озимої пшениці у період післязбирального дозрівання
9.              Характеристика мікроорганізмів ґрунту та їх вплив на врожайність сільськогосподарських культур
10.          Вплив мінеральних добрив на формування, урожай та якість зерна ярої пшениці
11.          Екотоксикологічна оцінка вмісту свинцю і кадмію в системі «ґрунт – рослина»
12.          Вплив препарату «Престиж» на врожайність та якість бульб картоплі
13.          Медоносні рослини Харківщини.
14.          Агроекологічні аспекти сортовипробування нових гібридів кукурудзи.
15.          Вплив гетерозису на розвиток та адаптивність сортів та гібридів томатів
16.          Ростовий рух у рослин
17.          Перспективи вирощування фундука в умовах Степової зони України
18.          Вплив інгібіторів росту рослин-ретардантів на ріст, розвиток і продуктивність озимого ріпака

Джерела

 1. http://domuch.kharkov.ua/konkurs-zaxist/
 2. http://st.kharkov.ua/ua/istorijaman.html
 3. http://oblman.kharkov.ua/

 

Adblock
detector