Вимоги до оформлення наукової роботи

Назва теми повинна бути простою, короткою й оригінальною, сформульована одним реченням, хоча може бути й підзаголовок. Робота повинна бути оформлена у відвовідності до вимог.

Вимоги до роботи МАН

Загальні вимоги

·                 Шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал – 1,5

·                 Поля: ліве, верх., ниж. – 2см., праве – 1 см.

·                 Вступ – № сторінки — 3

·                 Загальна грамотність

·                 Обсяг до 20 стор. (філологія до 25 стор.)

·                 Науковий стиль

Тітул. аркуш

·                 Зазначено правільно відділення, секція

·                 Тема роботи конкретна (не може починатися словами «вивчення», «дослідження»

Зміст

·                 Найменування  початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів

·                 номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів

Вступ

·                 2-3 сторінки

·                 Обгрунтовується актуальність і доцільність обраної теми

·                 Підкреслюється сутність досліджуваної проблеми

·                 Формулюється мета роботи та зміст поставлених завдань, об’єкт і предмет дослідження; подаються перелік використаних методів дослідження, характеристика роботи (теоретична, прикладна)

·                 Вказуються нові наукові положення, запропоновані учасником особисто, відмінність отриманих результатів від відомих раніше та ступінь новизни (вперше отримано, удосконалено, набуло подальшого розвитку)

·                 Повідомляється про наукове використання результатів досліджень або даються рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт повідомляється про прикладну цінність отриманих результатів

·                 Мета – 1- 2 речення, чітко сформульована

·                 Завдання – конкретизують мету

·                 Об’єкт, предмет дослідження

·                 Методи дослідження

·                 Практичне значення роботи

Розділ 1 Теоретичні основи. Огляд літератури

 • Кожен розділ починається з нової сторінки.

Основному тексту розділу може передувати коротка перемова з описом обраного напрямку дослідження та обгрунтуванням застосованих методів досліджень

·               Наводяться характиристика джерел, використаних для написання роботи та короткий огляд літератури з даної тематики, окреслюються основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, які залишилися невирішеними

·               Наявність посилань (на праці вчених, цитати, терміни)

·               Посилання на додатки  (за потребою)

Практична частина

·                 Планування практичної частини, послідовність дій

·                 Наявність отриманих результатів

·                 Наводяться методика та техніка дослідження, подаються відомості про обсяг дослідження

Обробка отриманих результатів

·                 Таблиці  № розділу або підрозділу №  таблиці, наприклад Таблиця 2.1.1

·                 Діаграми – рис.№ розділу або підрозділу  № рис (діаграми)

·                 Викладаються, аналізуються та узагальнюються отримані результати, подається їх оцінка

Висновки

 • Чіткість, лаконічність
 • Відповідність завданням
 • Підкреслюється їх самостійність, новизна, теоретичне та (або) прикладне значення, акцентувавши увагу на кількісних та якісних показниках здобутих результатів, обгрунтовується достовірність результатів, надані рекомендації щодо їх використання
Список використаних джерел

·                  книга одного автора оформлюється так: Карпенко О.О. Аналітико-синтетична переробка документної інформації : бібліографічний опис [Текст] : навч. посіб. / О.О. Карпенко ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т». -Х. : ХАІ, 2009. — 70 с.;

·                  книга двох авторів оформлюється так: Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів [Текст] : підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. — 3-тє вид., стер. — К. : Знання, 2006. — 331 с. -(Вища освіта ХХІ століття);

·                  книга трьох авторів оформлюється так: Власова Г.А. Аналітико-синтетична інформація [Текст] : навч. посіб. / Г.В. Власова, В.І. Лутовинова, Л.І. Титова ; М-во культури і туризму України, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К. : ДАКККіМ, 2006. — 290 с.: іл., табл.;

·                  книга чотирьох авторів оформлюється так: Механізація переробної галузі агропромислового комплексу [Текст] : [підруч. для учнів проф.-тех. навч. закл.] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М.М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478 [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта);

·                  книга п’яти авторів і більше оформлюється так: Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки, 1918-1945 рр. [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Баранов З.А., Кипаренко Г.М., Мовчан С.П. [та ін.] ; за ред. М. Швагуляка. — Львів : Афіша, 2005. — 288 с.;

·                  збірник оформлюється так: Цеков Ю.І. Підтекст художнього твору і світовідчування письменника [Текст] / Ю.І. Цеков // Проблеми сучасного літературознавства. — Одеса, 1998. — С. 149-180;

·                 стаття із журналу оформлюється так: Дзюба І.М. Україна перед сфінксом майбутнього [Текст] / І.М. Дзюба // Науковий світ. — 2004. — № 2. — С. 2-6;

Додатки

 • А,В, Г
 • Підписи додатків
Типові недоліки

 • Відсутність науково-дослідницьких аспектів
 • Відсутність актуальності, новизни
 • Нехтування станом досліджуваної проблеми
 • Невідповідність змісту розділів заявленій темі
 • Ненаукове формулювання назви роботи
 • Невідповідність висновнів до науково-дослідницької частини роботи та відсутність їх наукового обгрунтування
 • Відсутність підписів ілюстрацій у додатках
Adblock
detector