Концепція нової української школи

Документ “НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: концептуальні засади реформування середньої школи”пройшов громадське обговорення і ухвалений рішенням колегії МОН України 27 жовтня 2016 року.

Концепція пояснює ідеологію змін в освіті, що закладаються в проекті нового базового закону “Про освіту”

Найбільше обговорювалися і потребують подальшої конкретизації та узгодження позицій такі 5 тем:

 • Педагогіка партнерства.
 • Готовність до інновацій.
 • Нові стандарти й результати навчання.
 • Автономія школи і вчителя. 
 • Фінансування освіти.

Подальший громадсько-державний діалог буде організований за цими напрямами. Наразі формується п’ять робочих груп, які напрацюють публічні політичні документи.

На основі цієї концепції розроблятиметься законопроект “Про загальну середню освіту” та інші нормативні документи.

Формула Нової школи поєднує 9 ключових компонентів:

 1. Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві.
 2. Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно.
 3. Наскрізний процес виховання, який формує цінності.
 4. Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію.
 5. Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.
 6. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.
 7. Нова структура школи, яка дає змогу добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя.
 8. Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.
 9. Сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, освітян, батьків не лише в приміщенні навчального закладу.

У Концепції подано визначення понять “компетентність”, “ключові компетентності”:

 • компетентність – динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність;
 • ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя.

Визначено 10 ключових компетентностей Нової української школи:

 • Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.
 • Спілкування іноземними мовами.
 • Математична компетентність.
 • Основні компетентності у природничих науках і технологіях.
 • Інформаційно-цифрова компетентність.
 • Уміння вчитися впродовж життя.
 • Ініціативність і підприємливість.
 • Соціальна та громадянська компетентності.
 • Обізнаність та самовираження у сфері культури.
 • Екологічна грамотність і здорове життя.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння:

 • уміння читати і розуміти прочитане;
 • уміння висловлювати думку усно і письмово;
 • критичне мислення;
 • здатність логічно обґрунтовувати позицію;
 • виявляти ініціативу;
 • творити;
 • уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення;
 • уміння конструктивно керувати емоціями;
 • застосовувати емоційний інтелект;
 • здатність співпрацювати в команді.

Загальна тривалість повної загальної середньої освіти збільшиться до 12 років:

 • початкова освіта (тривалість – чотири роки);
 • базова середня освіта, яка здобувається в гімназії (тривалість – п’ять років);
 • профільна середня освіта, яка здобувається в ліцеї або закладах професійної освіти (тривалість – три роки).

 

Adblock
detector