Учням 10 класу

Шановні десятикласники, вам  запропоновані завдання  для підсумкового та семестрового оцінювання навчальних досягнень  І-ІV рівнів складності. Виконання тестових завдань допоможе вам підготуватись до уроку з контролю знань.

Онлайн-тест до теми «Біосинтез білка»

Матеріали до уроку

Питання:

 1. Що таке обмін речовин?
 2. Що таке метаболізм?
 3. Які два процеси включає в себе метаболізм?
 4. Дайте визначення поняття пластичний обмін.
 5. Дайте визначення поняття енергетичний обмін.
 6. Назвіть функцїї таких  білків:

  Гемоглобін  

  Актин і міозин  

  Інсулін  

  Каталаза  

  Імуноглобулін 

  Ліпопротеїни 

 7. Які ви знаєте нуклеїнові кислоти, назвіть неклеотиди з яких вони складаються.

1.Обмін речовин та енергії

Обмін речовин — це сукупність процесів поглинання речовин із навколишнього середовища, їхніх перетворень в організмі та виведення з нього продуктів життєдіяльності.

 Метаболізм (обмін речовин)— сукупність хімічних реакцій, що відбуваються в живих організмах. Включає два етапи: пластичний обмін і енергетичний обмін

 1. Пластичний обмін (анаболізм, асимиляція) — сукупність процесів синтезу біологічних сполук.

Амінокислоти ———————  утворюють білки

Нуклеотиди ————————-утворюють нуклеїнові кислоти(ДНК,РНК)

Гліцерин та жирні кислоти ——утворюють ліпіди

Моносахариди———————-утворюють полісахариди

 1. Енергетичний обмін (катаболізм) – це сукупність реакцій розщеплення, які забезпечують розпад складних органічних сполук, що супроводжується вивільненням енергії.

білки  ——————————— до амінокислот

нуклеїнові кислоти(ДНК,РНК) — до нуклеотидів

ліпіди ———————————до гліцерину та жирних кислот

полісахариди ———————— до моносахаридів

2.Білки

Білки — це біологічні полімери, мономерами яких є амінокислоти.

 • Гемоглобін – транспортує кисень і вуглекислий газ, міститься в еритроцитах крові; 
 • Актин і міозин – скоротливі білки, забезпечують скорочення і розслаблення м’язів під час руху;
 • Інсулін – гормон підшлункової залози, регулює рівень глюкози в крові;
 • Каталаза – фермент, який розщеплює пероксид гідрогену на воду та кисень;
 • Імуноглобулін – білок плазми крові, здійснює імунні реакції організму;
 • Ліпопротеїни – білки, які виконують будівельну функцію.

Структура білків.

Усі   білки складаються  з двадцяти видів амінокислот.

Амінокислоти сполучаються між собою ковалентним зв’язком між карбоксильною групою однієї амінокислоти та аміногрупою іншої. Такий зв’язок називається пептидним. Амінокислоти об’єднуються за допомогою пептидних зв’язків у пептиди.

Функціональні властивості білків зумовлені послідовністю амінокислотних залишків і просторовою структурою поліпептидного ланцюга.

Просторова структура білків

Просторова структура білків

Первинна структура. Визначається порядком чергування амінокислот у пептидному ланцюзі. Амінокислоти з’єднуються міцним пептидним зв’язком.

Вторинна структура. Спірально закручений білковий ланцюжок. Витки спіралі утримуються водневими зв’язками між СО- і NH-групами, розташованими на сусідніх витках.

Третинна структура. Виникає внаслідок закручування вторинної структури в клубок (глобулу). Клубок утримується гідрофобними, йонними та водневими взаємодіями.

Четвертинна структура. Формується кількома глобулами білка. Стійку конфігурацію утворюють гідрофобні, електростатичні та водневі зв’язки.

Функції білків

1. Ферментативна (біокаталіз) – Ферменти забезпечують перебіг хімічних реакцій у клітині за низьких температур, невисокого тиску і дуже малих концентрацій

2. Будівна (структурна) – Основний будівний матеріал клітини (мембран, органоїдів)

3. Захисна – Білки-антитіла здатні «розрізнювати» і знищувати хвороботворні мікроорганізми. Білки ядра – гістони захищають молекули ДНК від ушкоджень. Білкові фактори згортання крові захищають організм від крововтрат

4. Регуляторна (гуморальна, гормональна) – Поряд із нервовою системою гормони білкової природи керують роботою різних органів і всього організму через систему хімічних реакцій

5. Сигнальна – Окремі білки клітинних мембран здійснюють прийом сигналів і передачу їх всередину клітини

6. Скорочувальна (рухова) – Усі види рухів виробляються особливими видами скорочувальних білків

7. Транспортна –Транспортні білки крові переносять кисень та органічні речовини

8. Енергетична – При окисненні 1 г білка вивільняється 17,2 кДж

9. Рецепторна. Багато білків на поверхні плазматичної мембрани клітин здатні пізнавати молекули певної структури. Білкові рецептори на поверхні клітин імунної системи здатні пізнавати чужорідний антиген і запускати реакцію його знищення.

3.Нуклеїнові кислоти

Нуклеїнові кислоти— складні високомолекулярні біополімери, мономерами яких є нуклеотиди. У клітинах присутні дизоксирибонуклеїнові (ДНК) та рибонуклеїнові (РНК) кислоти.

У молекулах ДНК і РНК є залишки нітратних основ: аденіну (А), гуаніну (Г), цитозину (Ц). Крім того, до складу ДНК входить залишок тиміну (Т), а РНК — урацилу (У). Таким чином, три типи нітратних основ у ДНК і РНК спільні, а за четвертими розрізняються.

Нуклеїновим кислотам притаманна первинна структура — певна послідовність розташування нуклеотидів, а також складніша просторова будова, яка формується за рахунок водневих зв’язків.

Види нуклеїнових кислот

Нуклеїнові кислоти

ДНК

Містяться в ядрі.  Носій спадкової інформації

РНК

Містяться в ядрі, цитоплазмі.  Беруть участь у біосинтезі білка

Рибонуклеїнова кислота

Види РНК Інформаційна (іРНК) Становить собою копію певної ділянки молекули ДНК і переносить генетичну інформацію від ДНК до місця синтезу поліпептидного ланцюга.

Молекула нестабільна і швидко розпадається на нуклеотиди

Транспортна (тРНК) Приєднує амінокислоти, транспортує їх до місця синтезу білкових молекул. Кожна з амінокислот транспортується своєю тРНК. Має постійну вторинну структуру у фор­мі листка конюшини
Рибосомальна (рРНК) Взаємодіючи з рибосомальними білками, забезпечує певне просторове розташування іРНК і тРНК на рибосомі, виконуючи структурну функцію

 

Тестові питання

1.До складу рибосом входять:

А.мембрана і РНК;

Б.білки і р-РНК;

В.ліпіди і т-РНК;

Г.ДНК иРНК.

 

2.Як називається процес синтезу нових молекул ДНК?

А реплікація;

Б ренатурація;

В денатурація;

Г конформація;

 

3. З чого складаються білки?:

А.Амінокислот;

Б.Гістонів;

В.Нуклеосом;

Г.Ліпідів;

Д.Нуклеотидів;

 

4.Де відбувається синтез рибосомних субодиниць?:

А.у цитоплазмі;

Б.у лізосомах;

В.у ядрі;

Г.у апараті Гольджі;

Д.на ендоплазматичної сітці.

 

5.З чого побудована молекула ДНК?

А.Амінокислот;

Б.Гістонів;

В.Нуклеосом;

Г.Ліпідів;

Д.Нуклеотидів;

 

6.Яка азотиста основа не входить до складу і-РНК:

А. тимін;

Б.урацил;

В.аденін.

 

7.Яка РНК переносить амінокислоти до місця синтезу білка:

А. і-РНК;

Б. т-РНК;

В. р-РНК.

 

8.Яка азотиста основа не входить до складу ДНК:

А. аденін;

Б.урацил;

В.тимін.

 

Онлайн тест  ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН БУДОВИ КЛІТИНИ. ПОВЕРХНЕВИЙ АПАРАТ. ЯДРО

 

ТЕМА 3. ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН БУДОВИ КЛІТИНИ.

ПОВЕРХНЕВИЙ АПАРАТ. ЯДРО

ВІДЕО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

Структура клітини  (прокаріоти, еукаріоти)

Мембрана клітини. Транспорт речовин через мембрану

Будова ядра

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ТЕМИ

ОРГАНІЗАЦІЯ КЛІТИН  Книга

Варіант 1

I рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Виберіть із запропонованих відповідей одну правильну

 1. Вкажіть, прізвище вченого, який запровадив термін «клітина»:

а) Р. Гук;                                                в) Р. Вірхов;

б) Т. Шванн;                                          в) K. Бер.

 1. Вкажіть групу органів, які належать до прокаріотів:

а) бурі водорості;                                  в) діатомові водорості;

б) ціанобактерії;                                   г) дріжджі.

 1. Клітинні стінки яких організмів містять мутагени:

а) віруси;                                                в) рослини;

б) гриби;                                                 г) бактерії.

 1. Вкажіть спосіб надходження води в клітину:

а) осмос;                                                 в) дифузія;

б) фагоцитоз;                                       г) активний транспорт.

 1. Позначте ядерні структури, які містять спадкову інформацію:

а) ядерна оболонка;                               в) хромосоми;

б) ядерний сік та хроматин;                г) ядерце.

 1. Складовою якого процесу є функціонування натрій-калієвого насосу:

а) полегшеної дифузії;                          в) активного транспорту;

б) екзоцитозу;                                          г) ендоцитозу.

 II рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Виберіть із запропонованих відповідей декілька правильних

 1. Вкажіть органели, що характерні для прокаріот:

а) джгутики;                                           в) газові вакуолі;

б) комплекс Гольджі;                          г) рибосоми.

 1. Назвіть надмембранні структури клітини:

а) мікронитки;                                       г) глікокалікс;

б) пелікула;                                            д) клітинні стінки грибів і бактерії.

в) мікротрубки;

 1. Назвіть тонкі вирости цитоплазми вкриті плазматичною мембраною:

а) війки;                                                  в) мікроворсинки;

б) джгутики;                                          г) глікокалікс.

III рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

 1.  Встановіть відповідність між структурними компонентами ядра та їх функціями:

1 ядерце                          А  двомембранна структура, яка виконує бар’єрну, рецепторну та транспортну функцію;

2 ядерні пори               Б  структури, що виконують генетичну функцію клітини;

3 каріоплазма              В  рідка фаза клітинного ядра;

4 хромосоми                 Г  ділянки в оболонці, крізь які здійснюється транспорт речовин.

 1. Доповніть речення

Постійні клітинні структури, які виконують певні функції та забезпечують процеси життєдіяльності це …

 1. Дайте визначення терміна

Клітина

IV рівень (правильне розв’язання завдання оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру (одне завдання на вибір)

 1. Порівняйте структуру поверхневого апарату клітин еукаріотів різних царств.
 2. В еритроцитах крові, у клітинах ситоподібних трубок рослин відсутні ядра з чим це пов’язано?

Варіант 2

I рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Виберіть із запропонованих відповідей одну правильну

 1. Вчені, які сформулювали в 1839 р. клітинну теорію.

а) Р. Гук і А. Ван Левенгук;

б) Дж. Ватсон і Ф. Крік;

в) Т. Шванн і М. Шлейден;

г) А. Воллес і Ч. Дарвін.

 1. Вкажіть назву організму, який не має ядра:

а) хламідомонада;                                 в) хлорела;

б) дизентерійна амеба;                        г) кишкова паличка.

 1. Вкажіть функцію глікокаліксу:

а) синтез білків;                                     в) міжклітинна взаємодія;

б) синтез АТФ;                                        г) фагоцитоз.

 1. Прикладом якого транспорту є процес руху розчинника через мембрану за концентраційним градієнтом:

а) фагоцитозу;                                        в) осмосу;

б) полегшеної дифузії;                        г) простої дифузії.

 1. Назвіть клітини, які не мають ядра:

а) нервові;                                              в) епітеліальні;

б) еритроцити;                                      г) лейкоцити.

 1. Позначте назву речовини, які не входять до складу мембрани:

а) фосфоліпіди;                                      в) холестерин;

б) нуклеїнові кислоти;                         г) білки.

II рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Виберіть із запропонованих відповідей декілька правильних

 1. Вкажіть ознаки рідинно-мозаїчної моделі біологічних мембран:

а) приблизно 30% ліпідів зв’язані з внутрішніми білками;

б) молекули ліпідів розміщені подвійним шаром;

в) гідрофільні  головки  ліпідних молекул обернені всередину, а гідрофобні хвости — назовні головки;

г) між молекулами існують пори.

 1. Назвіть підмембранні структури клітини:

а) мікронитки;                                      г) мікротрубочки;

б) пелікула;                                            д) слизова капсула в бактерії.

в) цитоплазма;

 1. Назвіть клітини, яким властивий фагоцитоз:

а) еритроцити;                                       в) амебоподібні клітини;

б) лейкоцити;                                         г) тромбоцити.

III рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

10. Встановіть відповідність між термінами і визначеннями:

1 піноцитоз                                       А  поглинання твердих великих частинок;

2 плазмоліз                                       Б  найбільш постійна, універсальна для всіх клітин система поверхневого апарата;

3 плазматична мембрана             В  відділення протопласта рослинної клітини від оболонки, при зануренні

4 фагоцитоз                                      її в гіпертонічний розчин;

Г  особлива система, периферична частина цитоплазми;

Д  поглинання рідини й розчинених речовин за допомогою невеликих пухирців.

 1. Дайте визначення терміна

Нуклеоїд

IV рівень (правильне розв’язання завдання оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру (одне завдання на вибір)

 1. Чому позбавлені ядра клітини (наприклад еритроцити людини) мають порівняно коротку тривалість життя і не здатні до подальшого поділу і відновлення своєї цілісності при ушкодженнях? Відповідь обґрунтуйте.
 2. Уявіть, що концентрація йонів К+ різко підвищилась. Поясніть як відновиться гомеостаз клітини.

Алгоритми розв’язування біологічних задач

 1. Розв’язування задач з молекулярної біології
 2. Розв’язування задач з екології

 

В СВІТІ ЦІКАВОГО

Дізнайся більше про світ рослин

Дізнайся більше про світ тварин

Дізнайся більше про біологію людини

Дізнайся більше про біологію

 

Adblock
detector