Учням 11 класу

Шановні одинадцятикласники, виконання тестових завдань допоможе вам підготуватись до уроку з контролю знань.

Контрольна робота за І семестр  

І варіант

І рівень
Виберіть із запропонованих відповідей 1 правильну
1. Укажіть стадію гаметогенезу, на якій відбувається мейоз:
А) розмноження;
Б) росту;
В) дозрівання;
Г) формування

2. Як називається схрещування особин, які розрізняються станами двох ознак:
А) моногибридним;
Б) дигибридним;
В) спорідненим;
Г) полігібридним.

3. Укажіть клітини, в яких можуть виникати мутації:
А) лише статеві,
Б) лише нестатеві,
В) будь – які.

4. Вкажіть форму штучного добору, яку найчастіше застосовують у селекції тварин:
А) масовий,
Б) розриваючий
В) стабілізуючий,
Г) індивідуальний.

5. Вкажіть мінливість, яку відносять до спадкової:
А) модифікаційна,
Б) вікова,
В) мутаційна,
Г) сезонна.

6. Як називається ріст особини протягом усього житя:
А) обмежений,
Б) необмежений,
В) періодичний,
Г) регенерація.

ІІ рівень
Закінчити речення:
Спадковість — це …
Схрещування – це…
Модифікаційна мінливість – це…

ІІІ рівень
Встановити відповідність:

1.Способи розмноження  —  Механізми

А. Власне нестатеве розмноження      1. Обмін спадковою інформацією в інфузорій
Б. Вегетативне розмноження                2. Розмноження виводковими бруньками
В. Партеногенез.                                        3. Розвиток з незаплідненої яйцеклітини
Г. Кон’югація                                              4. Множинний поділ
5. Оогамія

2.Тип схрещування  —  Варіанти розщеплення за генотипом

А. АА х аа                1. 1:1
Б. Аа х Аа                2. 3:1
В. Аа х аа                3. 1:2:1

3. Розщеплення не спостерігають

Форми штучного добору  —  Ознаки

А. масовий                            1. Обирають окремі особини за наслідками вивчення фенотипу та генотипу; застосовують у селекції                                                                   рослин і тварин
Б. індивідуальний              2. Обирають групу особин за наслідками вивчення фенотипу та генотипу; застосовують у селекції рослин і                                                     тварин

ІV рівень
Який існує зв’язок між вегетативним розмноженням та регенерацією? Відповідь обґрунтуйте.
Чому центри стародавнього землеробства і походження культурних рослин зазвичай знаходяться у гірській місцевості?

ІІ варіант

І рівень
Виберіть із запропонованих відповідей 1 правильну
1. Визначте, як називається злиття гамет:
а) копуляція,
б) поліембріонія,
в) партеногенез,
г) кон’югація.

2. Як називається схрещування особин, які розрізняються станами двох ознак:
А) моногибридним;
Б) дигибридним;
В) спорідненим;
Г) полігібридним.

3. Зазначте покоління гібридів, у якому найповніше проявляється гетерозис:
А) перше.
Б) друге,
В) третє,
Г) восьме.

4. Укажіть групи рослин, яким притаманне подвійне запліднення:
А) мохоподібні,
Б) папоротеподібні,
В) голонасінні,
Г) покритонасінні.

5. Визначте, як називають нащадків однієї клітини:
А) породою,
Б) сортом,
В) штамом,
Г) генофондом.

6. Укажіть стадію зародкового розвитку, на якій формується нервова трубка:
А) дроблення,
Б) нейрула,
В) бластула,
Г) гаструла.

ІІ рівень
Закінчити речення:
Ембріональна індукція – це…
Гетерозис – це…
Мінливість – це…

ІІІ рівень
Встановити відповідність:
1. Типи схрещування  —  Варіанти розщеплення за фенотипом
А. АА х аа     1.  1:1
Б. Аа х аа     2. 1:2: 1
В. Аа х Аа    3. Розщеплення не спостерігається
4. 3:1

2. Види мутагенів  —  Приклади
А. хімічні            1. ультрафіолетові промені
Б. фізичні          2. мобільні групи нуклеотидів, здатні переміщуватися у межі хромосоми
В. біологічні     3. віруси
4. іприт

3. Зародкові листки  —  Органи та структури
А. ектодерма  1. печінка
Б. ентодерма  2. серцевий м’яз
В. мезодерма  3. нервова трубка

ІV рівень
Що спільного і відмінного між вегетативним та іншими способами нестатевого розмноження?
Який зв’язок між процесами гістогенезу і органогенезу?

 

Алгоритми розв’язування біологічних задач

  1. Розв’язування задач з молекулярної біології
  2. Розв’язування задач з генетики
  3. Розв’язування задач з екології
Adblock
detector