Біологія — система наук

Біологія — (дав.-гр. βίοσ — життя, дав.-гр. λόγος — слово; наука) — система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про живих істот, що населяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємні стосунки, систематику, поширення на Землі; про зв’язки між живими істотами і живих істот з неживою природою. Біологія встановлює загальні закономірності, властиві життю у всіх його проявах.

Біологічні дисципліни

 • Акарологія — наука про кліщів, розділ зоологія.
 • Альгологія — наука про водорості, розділ ботаніки.
 • Анатомія — збірна група розділів біології, які вивчають структуру організмів або їх частин на рівні вище клітинного.
 • Антропологія — біологічна наука, що вивчає тілесну природу людини, її походження і подальший розвиток.
 • Арахнологія — наука про павукоподібних, розділ зоології.
 • Бактеріологія — розділ мікробіології, що вивчає будову, життя і властивості бактерій.
 • Батрахологія — наука про земноводних, розділ зоології.
 • Біогеографія — наука, що вивчає закономірності географічного поширення тварин і рослин та їхніх угруповувань, а також характер фауни і флори окремих територій.
 • Біогеоценологія — наука, що вивчає будову та функціонування комплексів живої і неживої природи — біогеоценози та біогеосферу в цілому.
 • Біоінженерія — галузь біології та медицини, що займається свідомим внесенням змін до живі організми для управління їх властивостями.
 • Біоінформатика — область обчислювальної біології, що застосовує машинні алгоритми і статистичні методи для аналізу великих наборів біологічних даних.
 • Біологія океану — наука, розділ біології і океанології, що вивчає життя морських організмів (біоти) і їх екологічні взаємодії.
 • Біологія розвитку — розділ біології, що вивчає причинні механізми і рушійні сили індивідуального розвитку (онтогенезу) організмів тварин і рослин.
 • Біометрія — сукупність методів математичного опрацювання даних, одержаних при вимірюванні тіла або окремих органів організмів.
 • Біомеханіка — наука, котра вивчає на основі ідей та методів механіки властивості біологічних об’єктів.
 • Біоніка — використання біологічних методів та структур для розробки інженерних рішень та технологічних методів.
 • Біосеміотика — наука, що досліджує властивості знаків та знакових систем (знакові процеси) в живих системах.
 • Біоспелеологія — розділ біології, що займається вивченням організмів, що мешкають у печерах.
 • Біофізика — галузь науки, яка вивчає фізичні та фізико-хімічні явища зародження, формування, життедіяльність, відтворення життя на всіх рівнях, починаючи з молекул, клітин, органів органів та тканин, закінчуючи організмами та біосфери в цілому.
 • Біохімія — наука про хімічний склад організмів та їхніх складових частин та про хімічні процеси, що протікають в організмах.
 • Біоценологія — розділ екології, що вивчає біоценози, їх виникнення, походження й розвиток, будову й розподіл в просторі й часі, взаємовідношення з довкіллям та між собою як самих біоценозів, так і окремих їх компонентів.
 • Ботаніка — розділ біології, що вивчає рослини, гриби і водорості.
 • Ботанічна географія — наука про закономірності географічного розповсюдження рослинного покрову в зв’язку з рельєфом, кліматом, ґрунтами та іншими складовими ландшафту.
 • Бріологія — наука, що вивчає мохоподібні (мохи та печіночники).
 • Валеологія — науково-навчальна дисципліна, що займається вивченням формування та збереження здоров’я.
 • Вікова анатомія — наука, що вивчає зміни в будові тіла в онтогенезі.
 • Вірусологія — галузь науки, яка вивчає властивості вірусів людини, тварин, рослин, бактерій, грибів.
 • Гельмінтологія — наука, яка вивчає гельмінтів (паразитуючих червів), хвороби, які вони викликають та міри боротьби з ними, розділ зоології.
 • Генетика — це наука про гени, спадковість та варіативність організмів.
 • Геронтологія — наука, що вивчає закономірності старіння живих істот.
 • Герпетологія — наука, що вивчає плазунів, розділ зоології.
 • Гідробіологія — комплексна біологічна наука, яка вивчає населення гідросфери.
 • Гістологія — розділ біології, що вивчає будову тканин живих організмів.
 • Дендрологія — розділ ботаніки, що вивчає деревні рослини (дерева, чагарники і чагарники).
 • Еволюційна біологія — галузь біології, що вивчає походження видів, їх зміни, розділення і виникнення біорізноманіття.
 • Екологія — один з розділів біології, який досліджує взаємовідносини між біотичними та соціальними цілісностями та їхнім середовищем.
 • Ембріологія — розділ біології розвитку (онтогенезу), що вивчає ембріональний період онтогенезу, тобто ембріони різних видів тварин, їх анатомію й фізіологію, закономірності їх росту, розвитку і дозрівання, патології та аномалії ембріонів.
 • Ендокринологія — наука про будову та функції залоз внутрішньої секреції (ендокринних залоз); про речовини, що ними виробляються (гормони) та їх дію на організм людини (або тварини).
 • Ентомологія — наукова дисципліна, що вивчає комах. Інколи це означення набуває ширшого змісту і включає в себе також вивчення інших наземних членистоногих, таких як павуки, скорпіони та кліщі.
 • Етологія — польова дисципліна зоології, що вивчає поведінку тварин.
 • Зоологія — це біологічна дисципліна, що вивчає тварин та їх взаємозв’язки з довкіллям.
 • Імунологія — галузь біомедичних наук, що покриває вивчення всіх аспектів імунної системи всіх організмів.
 • Іхтіологія — наука про риб, розділ зоології.
 • Карцинологія — наука, що вивчає ракоподібних, розділ зоології.
 • Клітинна біологія — розділ біології, що вивчає структурно-функціональну організацію прокаріотичних та еукаріотичних клітин.
 • Космічна біологія — біологічна наука, або розділ біології, що вивчає можливість існування живих організмів у космосі та на інших планетах крім Землі.
 • Ксенобіологія — наука про форми життя позаземного походження.
 • Ліхенологія — наука, яка досліджує лишайники як особливу групу комплексних організмів, тіла яких складаються з гриба та водорості, але мають свої тільки для них характерні структурні та функціональні властивості.
 • Малакологія — наука, що вивчає молюсків, розділ зоології.
 • Математична та теоретична біологія — наука, що вивчає закономірності функціонування живого, намагається формально їх описати.
 • Мікологія — наука, яка досліджує гриби як особливу групу організмів, що становлять самостійне царство живої природи.
 • Мікробіологія — розділ біології, що займається вивченням мікроорганізмів, головним чином вірусів, бактерій, грибків, одноклітинних водоростей і найпростіших.
 • Молекулярна біологія — галузь науки, яка вивчає біологічні процеси на рівні біополімерів — нуклеїнових кислот і білків та їх надмолекулярних структур.
 • Морфологія — форма та структура організму.
 • Нейробіологія — наука, що вивчає будову, функціонування, розвиток, генетику, біохімію, фізіологію, і патологію нервової системи.
 • Орнітологія — наука про птахів, один з розділів зоології.
 • Палеоботаніка —досліджує викопні рослини та їхній розвиток протягом усіх геологічних часів.
 • Палеозоологія — досліджує викопних тварин та їхній розвиток протягом усіх геологічних часів.
 • Палеонтологія — наука, яка вивчає вимерлі організми, намагається реконструювати по знайдених останках їх зовнішній вигляд.
 • Паразитологія — наука, що вивчає паразитичні організми та боротьбу з ними, розділ зоології.
 • Протозоологія —наука, що вивчає одноклітинних, розділ зоології.
 • Птеридологія — наука про папоротеподібні.
 • Радіобіологія — наука, що вивчає вплив радіоактивних речовин на організми.
 • Систематика — наука про різноманіття живих організмів, завданням якої є опис і упорядковування різноманітних існуючих і вимерлих видів, їх розподіл.
 • Системна біологія — міждисциплінарна наука про життя.
 • Синтетична біологія — наука, метою якої є створення та вивчення біологічних систем, що не існували раніше.
 • Тератологія — наука про природжені аномалії організмів.
 • Теріологія — наука про ссавців, один з розділів зоології.
 • Токсикологія — наука, що вивчає отруйні, токсичні та шкідливі речовини, потенційну небезпеку для їхнього впливу на організми та екосистеми.
 • Фізіологія — наука, що вивчає органи, системи органів та життєві функції всього організму.
 • Фізіологія грибів — наука, що вивчає процеси життєдіяльності грибів.
 • Фізіологія рослин — наука, що вивчає всі процеси діяльності та функції рослинного організму, їх взаємозв’язки та зв’язки з навколишнім оточенням.
 • Фізіологія тварин і людини — галузь науки, яка вивчає механізми і закономірності всіх проявів життєдіяльності організму, його органів, тканин, клітин та субклітинних утворень, використовуючи для вивчення й пояснення цих проявів методи й поняття фізики, хімії, математики й кібернетики.
 • Філогенетика — область біологічної систематики, що займається ідентифікацією і проясненням еволюційних взаємин серед різних видів життя на Землі, як сучасних, так і вимерлих.
 • Ценологія — наука, що вивчає біоценози.
 • Цитологія — розділ біології, що вивчає живі клітини, їх органоїди, їх будова, функціонування, процеси клітинного розмноження, старіння і смерті.
Adblock
detector